Oppdatert 24. april 2024

Det er resultatsesong for bedriftene, noe som innebærer offentliggjøring av økonomisk status for regnskapsåret 2023. Austevollnytt presenterer fortløpende utvalgte firma sin økonomiske stiling. Dermed en fast spalte som viser en del av den økonomiske puls på næringslivet i kommunen.

Halv milliard i minus for Austevoll Seafood

-Fisket i Peru ble stoppet etter tre dager..

Austevoll Seafood hadde driftsinntekter på 8,6 milliarder kroner i tredje kvartal, ned fra 9,1 milliarder samme kvartal i fjor. Nedgangen i inntektene kommer i hovedsak som følge av at første fiskesesongen i Peru ble kansellert etter kun noen dager med prøvefiske.

«Oppdrettsselskapene har hatt en vekst i omsetningen i tredje kvartal 2023, sammenlignet med samme kvartal i 2022, men dette har ikke kompensert for nedgangen i omsetningen fra virksomheten i Peru», står det i rapporten for 3. kvartal i år som ble publisert i dag.

Dermed falt driftsresultatet fra 1,3 milliarder til 450 millioner kroner i samme periode.

Etter skatt, inkludert avsetninger til den nye grunnrenteskatten, satt oppdrettselskapet igjen med et tap på 508 millioner kroner, mot overskudd på over 1 milliard i tredje kvartal 2022.

Kvartalsrapporten sendte onsdag aksjekursen ned 5 kroner, eller over 6 % til vel 73 kroner.

(15.11.23)
Lerøydatteren Lerøy Vest AS:


Tjente 470 millioner i fjor


Lerøy Vest AS hegner om det meste av oppdrettsaktiviteten til Lerøy på Vestlandet. Det medførte i fjor en omsetning på rekordhøye litt over 2,5 milliarder kroner. 

Varekostnader (I hovedsak fisk og for) ble bokført til 1,33 milliarder. Lønnskostnader tok seg av 202 millioner og andre kostnader 485 millioner. 

Etter andre kostnader og avskrivinger ble driftsresultatet 483 millioner.

Og etter finanskostnader, inkludert renter, fikk Lerøy Vest 471 millioner i overskudd før skatt. Når 102 millioner ble avregnet til felleskapet, klarte oppdrettsbedriften et ordinært resultat på 369 millioner. 

Ser en på balansen, som er på 4,1 milliard kroner, utgjorde egenkapitalen per 31.12.2022 nesten 1,5 milliarder, og gjelden rundt 2,5 milliarder. Året før var gjelden kun halvparten, hvilket balanserer at konsernfinansiering av kundefordringer står for det meste av  nevnte gjeldsøkning! Selskapet har hverken betalt utbytte eller konsernbidrag de siste fire år, hvilket dermed har medført at den bokførte egenkapitalen i samme tidsrom er øket med nesten 800 millioner kroner.
Oppdrettsfirmaet Sjøtroll AS:

Doblet resultatet

Det ble klaff for bunnlinjen til Sjøtroll AS i 2022, da årsresultatet doblet seg fra 146 til 295 millioner kroner.

Det er det beste i selskapets historie. Samme gjelder omsetningen som økte fra 1,7 til vel 2,2 milliarder kroner i fjor.

Og nesten som vanlig betales det svære utbytter til eierne. På bakgrunn av fjordårstallene fikk aksjonærene 60 millioner i utbytte. Året før fikk dem 120 millioner, og samlet utbytte for de fem siste år er nå kommet opp i 1,1 milliard kroner. På tross av digre utbetalinger, øker stadig egenkapitalen som nå utgjør over 1,5 milliard kroner.

Lerøy Seafood eide per 31.12.2022 nesten 51 % av bedriften. Trollholm AS eide nesten 33 % (!). 

Trollhomfirmaet er i hovedsak igjen eiet av en rekke aksjonærer med tilknytning til Austevoll.
Gikk 48 millioner i pluss i 2022

Drift av ‹‹GERDA MARIE›› og ‹‹HAVGLANS›› ga eierselskapet et resultat før skatt på 48 millioner kroner i fjor. Året før ble enda bedre da resultatet ble på 65 millioner.

Samlet fikk de to fiskebåtene en inntekt på 194 millioner kroner i 2022.

Den bookførte verden av eierselskapets eiendeler utgjør nå 891 millioner kroner, der egenkapitalen er på solide 375 millioner.

Tråleren ‹‹GERDA MARIE›› ble innkjøpt i 2019 for rundt 200 millioner kroner, (18,5 millioner pund). Båtens største lengde er 78 meter, og er bygget i Skagen i 2016. 

‹‹HAVGLANS›› med 62 meters lengde., også en tråler, bygget i 2007, ble innkjøpt i 2011 for 120 millioner kroner. 

Begge båtene ligger i hver sine driftselskaper som er eiet av Gerda Marie Holding AS. Dette selskap var per 31.12.2022 eiet av Ingunn Ada M Austevoll, Karstein Melingen og Lars Johan Melingen med hver sine 22,3 %.  Resten av aksjene er fordelt på flere mindre eierposter.

Innerst ved kai i Torangsvågen: Tråleren ‹‹Gerda Marie››
Laksekonge tjente 845 millioner i fjor

Det er ikke bare i Austevoll at bedrifter som driver med lakseoppdrett leverer rekordresultater - blant annet på bakgrunn av driften i 2022. Her følger et slikt eksempel:

Toppselskapet i konsernet til laksemilliardær Gerhard Meidell Alsaker, Meidell AS, fikk et konsernoverskudd før skatt i 2022 på hele 845 millioner kroner. Det er mer enn en dobling fra året før da tilsvarende tall endte på ‹‹kun›› 380 millioner!

Laksekonsernet holder til på Tysnes, men har oppdrettskonsesjoner også andre steder utenfor hjemkommunen. Etter å ha hevet 50 millioner i utbytte også i 2022, har Alsaker samlet fått 230 millioner på privatkontoen i utbytte de siste fem år. Den bokførte egenkapitalen i Meidell-firmaet var per 31.12.2022 på solide 4,3 milliarder kroner.

Alsaker sin avkastning, (Les overskudd) på sin oppdrettsaktivitet, er antageligvis den mest lønnsomme i hele Norge hva gjelder en aktør som ikke er børsnotert, og eller del av en større eiersamling av oppdrettskonsesjoner.


Her ser vi en illustrasjon Gerhard Alsaker bruker om seg selv på FB.

Møgster & Co har til salt i grøten..


Fisk ser ut til å bli kjerneaktiviteten heretter for Laco AS etter at eierandelen i Dof Group nå kun utgjør en mindre aksjepost. (Foto av oppdrettsanlegget i Trællsøyosen)537 millioner i årsresultat etter skatt ble fasit for Helge Møgster-kontrollerte Laco AS i 2022. Det er omtrent som året før for morselskapet til all virksomhet samlet under møgsterfamiliens holdingselskap.

Aksjene i Laco AS er i hovedsak eiet med 40 % hver av Lafjord AS (Helge Møgster) og OR Møgster AS, (Lill Maren Møgster eier 50 % av dette selskapet og resten er  fordelt via JD Møgster AS på June Møgster, Sondre Drønen Møgster, Eirik Drønen Melingen og Håvard Melingen.

Aksjeutbytte for 2022 er fastsatt til 230 millioner kroner  - det høyeste aksjonærene noen gang har mottatt. Gjennom de siste fem år har Lacofirmaet  gitt eierne et samlet utbytte på 890 millioner.

Den bokførte egenkapitalen var per 31.12.2022 på vel 1,1 milliard kroner.

Men det er bare småpenger i forhold til de reelle verdier: Største aktiva til Laco AS er eierandelen på 56 % i Austevoll Seafood ASA, som igjen eier 53 % av Lerøy Seafood Group ASA. Konsernregnskapet for all denne aktiviteten viste i fjor en omsetning på 32 milliarder kroner og et årsresultat på 4,2 milliarder.
Marsteinen tjente tusen kroner..


Omsetningen for lokalavisen i Austevoll dalte fra fem millioner i 2021, til 4,4 millioner i fjor. Inkludert i denne omsetning lå nesten en million i potten såkalt annen driftsinntekt.

Utgiverselskapet bak avisen, Austevoll Forlag AS, fikk et driftsresultat på 1.000 kroner, ned fra 43.000 i 2021, og ned fra ‹‹rekordresultatet›› på 432.000 i 2020.

Resultatet før skatt ble kroner 22.000. Dermed får Kemneren, ifølge regnskapene, sin andel på kr. 6.000.

Summen av egenkapital er etter de siste fem års plussresultater på omtrent en halv million kroner, akkurat passert 2 millioner per 31.12.2022.

Avisselskapet er del av Polaris Media AS som altså eier 100 %  av aksjene. Polariskonsernet, bestående av 86 selskaper, omsatte for 3,6 milliarder i 2022, og fikk et årsresultat på 75 millioner kroner.
Tjente 199 millioner i 2021 - tapte 8 i fjor

Hans Magnus Drønen sitt selskap Staaløy AS skal ha oppnådd 197 millioner i gevinst på salg av skip i 2021. Dermed blir noen millioner i finanskostnader, med ditto underskudd i 2022 på tilsammen 8 millioner langt fra noen krise - selv om ordinære inntekter fra fiskerivirksomhet i fjor stoppet helt opp.

Balansen viser per 31.12.2021 omløpsmidler i bank og andre fordringer på til sammen 149 millioner. Selskapets aksjer eies av Drønen sitt firma Hansali Holding AS. Der er aksjene i Ståløy-firmaet bokført til en verdi på 100 millioner.
Austevoll Kraftlag AS gikk million i minus

Aksjeselskapet Austevoll Kraftlag solgte strøm for 99,5 millioner i fjor. Innkjøp av den samme ‹‹varen›› kostet 97,5 millioner. Resultatet ble et underskudd før skatt på minus like over 1 million kroner.

Tilsvarende tall for året før ble 387.000 kroner i minus.

Selskapet er del av konsernet Austevoll Kraftlag SA der samlete inntekter beløp seg til 233 millioner i 2022. Resultatet før skatt ble et underskudd på 200.000 kroner. Konserntallene inkluderer regnskapene for Havnett AS, Akava AS, Austevoll Breiband AS, Ebru Technologies AS og Austevoll Kraftlag AS.

Havnett var det selskap som ifølge regnskapene virkelig tjente penger i fjor. Av en omsetning på 69 millioner oppnådde det et resultat før skatt på 4,8 millioner. Tilsvarende tall for Austevoll Breiband AS ble en omsetning på 21 millioner og et resultat på 400.000.Knester AS fikk 108 millioner i omsetning

2022 ble tidenes beste år for fiskeriselskapet Knester AS i Bekkjarvik. 

Selve salgsinntektene gikk ned til 89 millioner fra 97 millioner året før. Men 19. millioner bokført som annen driftsinntekt dro driftsresultatet opp i nesten 41 millioner. Videre bokførte Knesterselskapet ca 20 millioner i netto finansinntekter, slik at  resultat før skatt ble 61 millioner kroner mot ‹‹skarve›› 25 millioner i 2021.

Etter at Kemneren hadde fisket sin andel ble den endelige bunnlinjen gjort opp med 54 millioner i pluss - mot 21 millioner året før. Den bokførte egenkapitalen er nå på 237 millioner.

Balansen - bestående av all gjeld pluss egenkapital - utgjør nå 756 millioner.

Den 70 meter lange fiskebåten ‹‹STEINEVIK››, tidligere ‹‹KNESTER›› er juvelen til Steinevik Holding AS, der Knester AS, Steinevik AS og Rabbholmen Eiendom AS beror. 

Kai Eliassen, Daniel Stenevik, Alf Martin Sanne og Markus Stenevik er eiere av fiskeribedriften. Og hele konsernet  under ett oppnådde en samlet omsetning på 172 millioner i 2022, og fikk et årsresultat på 36 millioner.
Passerte 50 millioner, men tjente mindre

Bekkjarvik Gjestgiveri AS oppnådde i fjor 51 millioner i inntekter, en økning på tre millioner fra året før.

Resultat før skatt ble derimot redusert fra  6,4 millioner i 2021 til 1,7 millioner.  Den bokførte egenkapitalen er på tross av lavere marginer nå økt til 14,46 millioner.

Relativt nyetablerte Bekkjarvik Gjestgiveri Eiendom AS oppnådde 2,5 millioner i inntekter i fjor og kom ut med et underskudd på 5,2 millioner. Beløpet samstemmer nesten helt med en nedskriving av aktiva/eiendom på kroner 5,6 millioner. Balansen er øket  med 63 millioner, som nok gjenspeiler verdien av det nye hotellet i Bekkjarvik - og investeringer i dette per 31.12.2022. Egenkapitalen er gjennom fjoråret økt med 33 millioner kroner. Leif Trygve Nilsen er ny aksjonær med en 34 % stor eierandel.


Til forsiden austevollnytt.no

 

På oppfordring:


Tjente en million..

Og hvorledes står det så til med utgiverselskapet til den nettsiden du nå leser? Ja, som altså brer om seg med andre selskapers ve og vel?


-Jo, Glass & Tre AS fikk i 2022 et overskudd før skatt på vel 1,1 million kroner av en omsetning på vel 2,1 million.

Etter dette er den bokførte egenkapitalen nå kommet opp i nesten 3 millioner kroner - for det nå 10 år gamle firmaet.

-Vi er nødt til å ha gjort noe rett i løpet av fjordåret, kommenterer daglig leder Rolf Lunde om regnskapstallene for 2022.

Hardhaus tjente 85 millioner

2023 ble nok et svært godt år for austevollbedriften Hardhaus AS.

Det kommer godt med når selskapet nå kjøper den ene av de to fiskebåtene ‹‹TALBOR›› og ‹‹BIRKELAND›› som Austevoll Seafood/Br. Birkeland nå selger for en samlet sum på anslagsvis oppunder to milliarder kroner.

Omsetningen for hele konsernet Hardhaus endte i 2023 på rekordhøye 273 millioner, hvilket ga et driftsresultat på 85 millioner. Etter skatt ble den såkalte bunnlinjen på 67 millioner.

Aksjonærene hevet etter dette 20 millioner i utbytte, hvilket viser at dem har fått over 100 millioner i utbytte de siste 6-7 år. Den bokførte egenkapitalen er på tross av slike utbetalinger nå passert 600 millioner kroner. 

Hardhaus hadde per 31.12.2023 bokførte eiendeler på tilsammen 1,1 milliard kroner.

Største aktiva ligger i fiskebåtene ‹‹HARDHAUS›› bygget i 2021 og ‹‹HARVEST›› bygget i 2014.

(24.4.2024)

---------------------------------------------